VÝBER PROGRAMOVEJ SLUŽBY

V prvom kroku vyberte z ponuky programovú službu, do ktorej chcete Váš projekt postúpiť.

Po výbere programovej služby budú nasledovať ďalšie kroky elektronického registračného tlačiva (klasifikácia projektu, popis projektu, rozpočet projektu atď v závislosti od zvolenej organizačnej jednotky). Medzi jednotlivými krokmi sa môžete pohybovať tlačidlami “naspäť” a “pokračovať”, prípadne kliknutím priamo na príslušný krok v hornej lište (takto sa však môžete iba vrátiť, kroky nasledujúce za aktuálnym krokom sú kvôli kontrole vypĺňaných údajov zablokované). V procese podávania žiadosti registračný systém umožňuje žiadateľovi v ktoromkoľvek kroku rozpracovanú žiadosť uložiť a prerušiť vypĺňanie. K rozpracovanej žiadosti sa môže vrátiť kliknutím na odkaz „zoznam žiadostí“ v navigácii na ľavej strane. Následne sa žiadateľovi zobrazí okno so zoznamom žiadostí, kde sa už zobrazuje rozpracovaná žiadosť, do ktorej môže kliknutím vstúpiť/upraviť ju a dokončiť registráciu.


Žiadateľ môže po prihlásení do svojho konta registrovať žiadosti do oboch organizačných zložiek RTVS. Následné požadované informácie budú podliehať požiadavkám konkrétnej zložky.


PROGRAMOVÁ SLUŽBA - Slovenská televízia

KLASIFIKÁCIA PROJEKTU

Predkladateľ projektu si vyberá z predvolených možností a zaraďuje tak svoj projekt do jednotlivých kategórií. V prípade, že predkladateľ ponúka projekt do vlastnej výroby RTVS sú pre neho niektoré nasledujúce údaje nepovinné.


POPIS PROJEKTU

Informácie o žiadateľovi je potrebné doplniť o nasledovné údaje:

- Kontaktná osoba pre tento projekt, email, telefón, fax: slúži na komunikáciu s Centrálnym registrom námetov

Poznámka: Pred samotným vyplnením časti popis projektu vám odporúčame vopred si pripraviť nasledovné podklady, ktoré vám zjednodušia a urýchlia registráciu žiadosti:

- Popis projektu, opíšte základné zámery a ciele z hľadiska umeleckého a tvorivého potenciálu, celkového prínosu pre audiovizuálnu kultúru v SR. Do elektronického formulára je možné vpísať text v rozsahu max. do 600 znakov. Podrobný popis uveďte v prílohe.
- Minutáž
- Počet dielov
- Účinkujúci/herecké obsadenie/moderátori
- Kľúčové posolstvo programu, účel, prínos a očakávané výsledky z realizácie projektu
- Tvorivý a umelecký potenciál projektu (uveďte v čom vidíte hlavné kvality projektu a jeho plánovaného spracovania)
- Divácky potenciál projektu v SR a zahraničí: (predpokladané prijatie projektu)
- Obsahová nadčasovosť: (aký má projekt potenciál pre uvedenie v horizonte viacerých rokov)


PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA

V prípade projektu do vlastnej výroby RTVS nie je vyplnenie rozpočtu povinné. Položky vypĺňa predkladateľ v prípade koprodukcie, či objednávkovej výrobe.
Pri finančnom zabezpečení projektu je nutné stanoviť celkový rozpočet projektu a rozdeliť ho na 3 časti:
- Finančné prostriedky, ktoré ste už na projekt získali a teda sú zabezpečené
- Finančné požiadavky od RTVS vrátane vecného plnenia (aproximatívne)
- Plánované prostriedky (podpora, o ktorú sa uchádzate a neviete ešte výsledok, prípadne partneri v rokovaní)

Súčasne je nutné rozdeliť celkový rozpočet na základe počtu častí. V prípade sólo projektu do počtu častí napíšte 1. Pri vypĺňaní časti výšky prostriedkov vyplňte buď výšku prostriedkov na časť alebo celkovú výšku prostriedkov a systém za Vás doplní zvyšokPLÁN VÝROBY

Rovnako ako pri pláne finančného zabezpečenie v prípade projektu do vlastnej výroby RTVS nie je vyplnenie rozpočtu povinné. Položky vypĺňa predkladateľ v prípade koprodukcie, či výroby na kľúč.
Poznámka: Pred samotným vyplnením časti popis projektu vám odporúčame vopred si pripraviť nasledovné podklady, ktoré vám zjednodušia a urýchlia registráciu žiadosti:
- Plán výroby - časový a vecný harmonogram realizácie (uveďte jednotlivé činnosti a termíny ich plnenia)
- Záväzné vecné výstupy z projektu
- Tím realizátorov a odborných spolupracovníkov (uveďte projekty, na ktorých sa jednotliví realizátori podieľali)
- Overenosť formátu (opíšte skúsenosti autorov s obdobným projektom)
- Použitie invenčných (netradičných) výrobných postupov a technológií


ZOZNAM PRÍLOH

Prílohy, dobrovoľné, podávateľ pripája ľubovoľné prílohy vždy pri každom novom projekte, ktorý chce zaregistrovať do Centrálneho registra námetov.
V prípade všetkých projektov je pre predkladateľa povinnosťou priložiť minimálne námet a v prípade projektov patriacich do programového typu dramatika aj synopsu/treatment alebo literárny scenár.
Maximálna veľkosť jedného súboru je 25 MB a celková veľkosť všetkých príloh/ súborov priložených k jednej žiadosti je 50 MB.
Upozornenie: V prípade, ak chcete k žiadosti priložiť okrem povinných príloh aj ďalšie dokumenty a informácie, ktoré podľa vás môžu byť dôležité pre posúdenie žiadosti, môžete ich pripojiť prostredníctvom tohto formulára. Nepovinné prílohy pripájajte k žiadosti zásadne pred jej registráciou v systéme.
Ak pri pripojení príloh v registračnom systéme objem ich dát prekročí maximálny povolený limit a ďalšie prílohy už nemôžete pripojiť prostredníctvom registračného systému, môžete tieto zaslať poštou na adresu:

Mgr. Alena Čierna
Správca Centrálneho registra námetov
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

zaznamenané na nosiči CD/DVD/USB Flash


KONTROLA ÚDAJOV

Predposledným krokom registrácie žiadosti je kontrola správnosti údajov. Registračný systém vygeneruje elektronický náhľad vašej žiadosti. V prípade, že sa v tomto kroku zobrazia nesprávne údaje, je potrebné vrátiť sa v žiadosti späť a tieto údaje opraviť. V prípade, že sú údaje v žiadosti správne, posledným krokom je zaregistrovanie žiadosti. Od momentu zaregistrovania žiadosti je žiadosť uzamknutá a nie je možné do nej vstúpiť/vykonávať zmeny.
Úvodná stránka

Registrácia žiadateľa

Podať žiadosť

Príručka k registrácii

Príručka k registrácii projektu STV

Príručka k registrácii projektu SRo

Prihlásenie žiadateľa

Kontakt:
Mgr. Alena Čierna
Centrálny register námetov
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Tel: +421 2 6061 1211
Tel: +421 919 243 157
E-mail: crn@rtvs.sk

 © aSc 2013 
V prípade technických problémov pri práci v registračnom systéme a poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich s predkladaním žiadostí možno požiadať správcu Centrálneho registra námetov písomne elektronickou poštou na adrese crn@rtvs.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 6061 1223, +421 919 24 5546